Почивка на Море или СПА в България най-добрите оферти на едно място - Idi.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ

САЙТА  ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ „IDI.BG”

 

 

І. Общи положения

 

1.                   Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, ЕИК 203025530, със седалище и адрес на управление:   гр. Своге, ул. „Джиджовска” №1 - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България,  потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „IDI.BG”,  (собственост на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД) и рекламодателите (предоставящи услуга и/или стока в платформата за туристически услуги „IDI.BG”) във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между трите страни. „ЕС ЕФ Груп” ЕООД е лицензиран туристически агент с лицензен номер РК-01-7287

2.                   Интернет страницата (уеб сайтът) „IDI.BG”е разработенa и се поддържа от  „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, ЕИК 203025530, със седалище и адрес на управление:   гр. Своге, ул. „Джиджовска” № 1.

3.                   При регистрация на потребителски профил в информационната система на „IDI.BG”, потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, адрес за доставка, телефон и се записва на сървъра на „IDI.BG” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 от ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът „IDI.BG” е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4.                   При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта,възможност да се запознае с новите общи условия.

ІІ. Пояснение на някои термини

 

 

            Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

1.                   Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес „IDI.BG”;

2.                   Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

3.                   Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

4.                   Платформа е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;

5.                   Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

6.                   Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

7.                   Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

8.                   Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;

9.                   Интернет страница по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ означава съставна и обособена част от уебсайт;

10.               IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

11.               Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

12.               Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

13.               Потребителски профил е обособена част от уеб сайта  на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от „IDI.BG”, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил същевременно обслужва и комуникацията между потребителя и „ЕС ЕФ Груп” ЕООД.

14.               Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта „IDI.BG”, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

15.               Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

16.               Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

17.               Ваучер,или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта „IDI.BG”, чрез информационната платформа„IDI.BG”и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

18.               Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез „IDI.BG”. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД се уреждат с отделен договор.

                        ІІІ. Предмет на договора

 

1.              „ЕС ЕФ Груп” ЕООДпредоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си „IDI.BG”, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2.              Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от„ЕС ЕФ Груп” ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3.              „ЕС ЕФ Груп” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта „IDI.BG”, като не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта „IDI.BG”;

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД;

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД);

- Ако потребителят си забрави акаунта, логнат на компютър, или по какъвто и да било друг начин разреши, и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „IDI.BG”, независещи от екипа на последния.

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „ЕС ЕФ Груп” ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава „ЕС ЕФ Груп” ЕООД: посредством поддържаната от него информационна платформа „IDI.BG”, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

6. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "„ЕС ЕФ Груп” ЕООД.

7. Регистрирайки се в уебсайта на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

                        ІV. Защита на лични данни

 

 

1.              „ЕС ЕФ Груп” ЕООДполага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2.              В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „ЕС ЕФ Груп” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обавени от потребителя. След регистрацията, в случай, че желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3.              Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В такъв случай,  „ЕС ЕФ Груп” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото българско законодателство.

4.              „ЕС ЕФ Груп” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ЕС ЕФ Груп” ЕООД.

5.              С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6.              С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в „IDI.BG”, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в „IDI.BG” (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за целите на директния маркетинг.

7.              При посещаване на „IDI.BG” чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за мобилни устройства, потребителят-купувач се съгласява и дава разрешение на "„ЕС ЕФ Груп” ЕООД да събира данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на потребителя-купувач за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в „IDI.BG”.

8.              „ЕС ЕФ Груп” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

          - е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

          - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

          - други, посочени в закона случаи.

9. С регистрацията си във „IDI.BG”, потребителят разрешава в потребителските му профили „IDI.BG”, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и „ЕС ЕФ Груп” ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

            V.Разясняване на техническите стъпки от потребител – купувач по сключване на договор за покупко – продажба от разстояние посредством интернет сайта „IDI.BG”

1.              Зареждайки заглавната интернет страницата „IDI.BG”, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2.              Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта.

3.              В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя. В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез „IDI.BG”. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

4.              Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко – продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта „IDI.BG”– промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за туристически услуги от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

5.              Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл. На потребителя се предоставя техническа възможност, ако желае, при всяко заплащане, допълнително да дарява избрана от него сума, но не по-малко от 1 (един) лев, за благотворителни цели, а „ЕС ЕФ Груп” ЕООД се задължава да преведе дарената сума на надареното лице.

6.              След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. След това страните по договора се ръководят съгласно Общите условия, както и индивидуалните такива за конкретната сделка. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

7.              Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД. Преводи на парични суми от „IDI.BG” към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

VI. Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

Предлаганите във „IDI.BG” продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.

1.      Ценова политика

Всички обявени цени във „IDI.BG”са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

2.      Лични данни

"ЕС ЕФ Груп" ЕООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Условията за ползване на „IDI.BG”. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. „IDI.BG” не съхранява номера на банкови карти.

3.      Работа с клиенти

Поради спецификата на услугата си, „IDI.BG” не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. "ЕС ЕФ Груп" ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

При определени ситуации, в които клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но впоследствие офертата не се осъществява, "ЕС ЕФ Груп" ЕООД възстановява на клиента заплатената сума.

VІI. Допълнителни условия

Работно време:

Понеделник - Петък 8 - 17ч.

Постъпили плащания по резервации се обработват само в работно време.

При непостъпила сума по резервация в определения период за плащане се анулира автоматично.

1. „ЕС ЕФ Груп” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ едностранно, без да уведомява за това потребителя;

2. Потребителят – купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП;

3. Потребителят – купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа;

4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика;

5. За всички неуредени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България;

6. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД. В случай, че потребителят продължи да използва сайта, счита се, че същият изрично се съгласнява с извършените промени.

„ЕС ЕФ Груп” ЕООД